en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 500 Sk k 450. výročiu ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne

II. cena a realizácia averzu – Karol Ličko

Averz
Reverz

II. cena a realizácia reverzu – Mária Poldaufová

Averz
Reverz

III. cena – Pavel Károly

Averz
Reverz

III. cena – Ján Černaj

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2006 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 500 Sk s tematikou obranného pevnostného systému v Komárne, ktorý svojou architektonicko-historickou hodnotou patrí k fortifikačným stavbám svetového významu. Minca pripomína 450. výročie ukončenia výstavby Starej pevnosti.

Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí v júli 2006. Dospela k názoru, že na realizáciu pamätnej mince je najvhodnejšia kombinácia dvoch návrhov, averzu autora Karola Lička a reverzu autorky Márie Poldaufovej. Oba návrhy boli ocenené zníženou druhou cenou.

Na víťaznom averze komisia ocenila najmä atraktívnosť motívov, ktoré dobre vystihujú zadanú tému a charakterizujú Komárno ako vodnú pevnosť. Je na ňom zobrazený severný pohľad na Starú pevnosť, pred ktorou sa na Dunaji plavia dve veslové vojnové lode. Na reverz si autor vybral pohľad na Starú pevnosť z južnej strany, doplnený zobrazením tureckých bojovníkov na koňoch pri obliehaní pevnosti.

Na víťaznom reverze komisia pozitívne hodnotila jeho výtvarnú kvalitu a výborné medailérske stvárnenie Starej pevnosti. Do kompozície je vhodne začlenený dynamický obraz vzpínajúcich sa koní symbolizujúci boje pri obliehaní pevnosti Turkami. Na averze je použitý motív s erbom mesta z doby panovania Márie Terézie.

Tretiu cenu v súťaži získal Pavel Károly. Komisia ocenila najmä kvalitu reverznej strany návrhu s precízne zobrazenou Starou pevnosťou. Jej dobíjanie tureckými vojskami predstavuje turecký jazdec a naznačený tábor tureckých vojsk. Na averz autor zvolil pamätnú tabuľu z Ferdinandovej brány do Starej pevnosti s erbom, menom a titulmi panovníka.

Znížená tretia cena bola udelená Jánovi Černajovi. Jeho návrh komisiu oslovil kvalitným sochárskym spracovaním averzu i reverzu. Na averze je zobrazená alegorická socha zo strážnej veže Novej pevnosti s nápisom NEC ARTE NEC MARTE (ani ľsťou ani silou), ktorý vyjadruje nedobytnosť pevnosti. Na reverze je Stará pevnosť s veslovou vojnovou loďou v popredí.