en en

Slovenské strany euromincí - I. kolo

Informácia o výsledkoch prvého kola verejnej anonymnej súťaže
na výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí

Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala členom Európskej únie. Súčasne sa zaviazala k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu spoločnej meny, eura. Aj keď vstup Slovenskej republiky do eurozóny sa predpokladá až od 1. januára 2009, Národná banka Slovenska začala realizovať opatrenia na zabezpečenie prechodu na spoločnú menu už v minulom roku.

V apríli 2004 schválila Banková rada Národnej banky Slovenska materiál „Postup prípravy slovenských strán eurových mincí“, ktorý špecifikuje spôsob a časový harmonogram výberu motívov a výtvarného riešenia slovenských strán eurových mincí. Banková rada rozhodla, že na výtvarné návrhy eurových mincí bude vyhlásená verejná anonymná súťaž, ktorá sa uskutoční v dvoch kolách, pričom v prvom kole budú hodnotené kresbové návrhy mincí a v druhom kole sadrové modely, vytvorené podľa najlepších kresbových návrhov.

Cieľom súťaže je získať čo najväčší počet obsahovo a výtvarne kvalitných návrhov, ktoré budú na vysokej úrovni prezentovať bohatú históriu, výnimočné kultúrne a prírodné hodnoty Slovenska a súčasne budú zrozumiteľné nielen pre obyvateľov Slovenska, ale aj pre obyvateľov ostatných krajín Európskej únie, v ktorých budú eurové mince so slovenskou stranou obiehať ako zákonné platidlo.

Podmienky súťaže schválila Banková rada NBS v júni 2004 a v nasledujúcom mesiaci bola súťaž vyhlásená. Termín uzávierky jej prvého kola bol 31. januára 2005. Do súťaže bolo zaradených 64 súťažných návrhov, z ktorých každý riešil v kresbovej forme podobu všetkých ôsmich slovenských strán eurových mincí. Prvé kolo súťaže bolo v marci 2005 posudzované a hodnotené v dvoch poradných orgánoch – Komisii vrchného riaditeľa peňažného úseku na výber námetov slovenských bankoviek, mincí a pamätných mincí a v Komisii guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí. Odporúčania obidvoch komisií boli prerokované v Direktóriu NBS a v Bankovej rade NBS boli schválené 29. apríla 2005.

Celkom bolo hodnotených 658 kresbových návrhov mincí jednotlivých nominálnych hodnôt, vrátane ich variantných riešení. Na hodnotení sa okrem zástupcov Národnej banky Slovenska podieľali aj odborníci z rôznych vedeckých a kultúrnych inštitúcií Slovenskej republiky a zástupcovia výtvarníkov. Zložitou úlohou bolo spomedzi predložených návrhov uskutočniť výber námetov, ktoré by na eurových minciach najvhodnejšie charakterizovali historické a kultúrne dedičstvo na území Slovenska. Ako najvhodnejšie bolo vyhodnotených nasledovných 17 námetov: štátny znak Slovenskej republiky, dvojkríž na trojvrší, historická minca Biatec, kríž z Veľkej Mače, Rotunda sv. Juraja v Skalici v kombinácii s krížom z Veľkej Mače, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina v kompozícii s Bratislavským hradom, Hrad Devín, drevená zvonica z Východného Slovenska, Spišský hrad, vrch Kriváň, Vysoké Tatry, Madona, sediaca Venuša, z osobností sv. Cyril a sv. Metod, Ľudovít Štúr a Milan Rastislav Štefánik. Po vyhodnotení výtvarnej úrovne návrhov s uvedenými námetmi bolo vybraných 36 návrhov jednotlivých mincí na postup do druhého kola súťaže. Po otvorení obálok so súťažnými heslami bolo zistené, že súťaže sa zúčastnilo celkom 56 autorov. Pätnástich autorov 36 kresbových návrhov vyzvala Národná banka Slovenska v máji 2005 na účasť v druhom kole súťaže a na vytvorenie sadrových modelov mincí. Termín uzávierky druhého kola súťaže je 30. septembra 2005.

Do súťaže predložené sadrové modely mincí budú opätovne hodnotiť odborné komisie a najlepšie z nich budú pred vyhlásením výsledkov zverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch. Národná banka Slovenska pripraví v druhej polovici novembra verejnú anketu, ktorej cieľom bude nielen informovať verejnosť, ale aj získať jej názory na budúcu podobu slovenských strán eurových mincí. O výsledkoch súťaže bude centrálna banka informovať koncom decembra 2005.