en en

Vlkolínec - Svetové dedičstvo (PSM 200 Sk)

na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince 200 Sk
„Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“

1. cena – autor Pavel Károly

Averz
Reverz

2. cena – autor akad. soch. Michal Gavula

Averz
Reverz

3. cena – autor Mgr. art. Patrik Kovačovský

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2001 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“. Súťaž vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na svojom zasadnutí 26. júna 2001.

Z celkového počtu 17 súťažných prác navrhla komisia na udelenie I. ceny a na realizáciu výtvarný návrh autora Pavla Károlyho, na ktorom pozitívne hodnotila čistotu spracovania a vzájomnú prepojenosť kompozičného riešenia averzu a reverzu, ako aj harmonické spojenie písmových a obrazových prvkov. Na averze je zobrazený typický vlkolínsky zrubový dom, na reverze je ďalší charakteristický objekt – zrubová zvonica. Obe strany vhodne dopĺňa citlivo vybraný prvok – zobrazenie prierezu dreva ako tradičného základného stavebného materiálu, pričom letokruhy naznačujú aj autentičnosť a historickú hodnotu sídla.

Druhú cenu získal akademický sochár Michal Gavula. Komisia ocenila najmä mimoriadne dobre vystihnutý a stvárnený pohľad na osadu Vlkolínec a jej zasadenie do prírodného prostredia na reverze a vhodne vybrané typické objekty Vlkolínca (zrubový dom a zvonica) na averze výtvarného návrhu. Tretia cena bola udelená Mgr. art. Patrikovi Kovačovskému. Ako základný prvok autor použil siluetu domu, do ktorej na averze vložil prírodný motív v podobe stromov a na reverze typickú stavbu zvonice. Jednotu kompozície averzu a reverzu dotvára aj ornament a použité písmo.