en en

Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností

Dôchodková jednotka predstavuje podiel na majetku v dôchodkovom fonde (DF). Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) začne vytvárať DF (DF začína DSS vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet DF u depozitára), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0,033194 eura, resp. 1 Sk. Po tomto dni sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určuje, a to ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu.

Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítať každý pracovný deň a najmenej raz za týždeň zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Za dni, za ktoré sa hodnota dôchodkovej jednotky nevypočítava, je hodnota dôchodkovej jednotky rovná hodnote z posledného predchádzajúceho pracovného dňa.

1. Spoločnosť Winterthur, d.s.s., a.s. sa v roku 2007 premenovala na spoločnosť AXA d.s.s., a.s.. Od 15.1.2021 pôsobí AXA d.s.s., a.s. pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.

2. Nové meno Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky d.s.s., a.s. je 365.life, d.s.s., a.s.

3. OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond spoločnosti Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. sa zlúčili s fondom PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond. Nástupníckym dôchodkovým fondom je akciový negarantovaný fond PROGRES.

4. Nové meno spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

5. Na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska spoločnosti AEGON, d.s.s, a.s. a spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. došlo k zrušeniu spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. bez likvidácie a jej zániku zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov na spoločnosť NN dôchodková správcovská spoločnosť., a.s.

6. DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. a DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.

7. Zmiešaný negarantovaný z.d.f., AXA d.s.s., a.s. a Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s.

8. Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je od 22.11.2021 transformovaný na dôchodkový fond Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

9. MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. je premenovaný od 1.6.2022 na SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek si môžete stiahnuť aj vo formátoch CSV a XML.


Exporty


Dátum poslednej aktualizácie 9. jan 2023