en en

2004

Vývoj hypotekárnych úverov v bankovom sektore SR v roku 2004 – december
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.1.2004 29.2.2004 31.3.2004 30.4.2004 31.5.2004 30.6.2004
celkový objem poskytnutých hypotekárnych úverov 37 147 757 37 732 000 37 184 771 37 054 752 38 250 786 39 559 508
počet uzavretých zmlúv 47 012 47 837 47 291 46 722 48 008 49 543
celkový objem čerpaných hypotekárnych úverov 28 121 785 29 224 387 30 632 394 31 886 876 33 306 148 34 631 120
počet uzavretých zmlúv 38 561 40 000 41 571 42 991 44 157 45 605
celková suma nesplatených istín z HÚ 26 628 435 27 622 285 28 894 295 30 019 779 31 262 240 32 509 203
celková menovitá hodnota emitovaných HZL 14 742 910 15 142 910 17 585 210 17 585 210 19 084 210 21 085 210
počet emisií HZL 26 26 29 29 30 33
celková menovitá hodnota predaných HZL 14 542 910 14 942 910 16 885 210 17 123 010 18 880 810 20 885 210
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z HÚ (v %) 54,61 54,1 58,44 57,04 60,39 64,24
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.7.2004 31.8.2004 30.9.2004 31.10.2004 30.11.2004 31.12.2004
celkový objem poskytnutých hypotekárnych úverov 41 055 214 42 515 331 43 910 704 45 516 982 47 175 760 48 814 563
počet uzavretých zmlúv 51 170 52 770 54 225 55 806 57 406 59 103
celkový objem čerpaných hypotekárnych úverov 36 031 329 37 588 237 38 971 696 40 533 683 42 387 240 43 678 074
počet uzavretých zmlúv 47 207 48 902 50 517 52 173 53 727 55 350
celková suma nesplatených istín z HÚ 33 741 981 35 183 321 36 453 114 37 877 697 39 354 465 40 757 284
celková menovitá hodnota emitovaných HZL 21 585 210 22 585 210 25 085 210 25 892 310 28 642 310 30 142 310
počet emisií HZL 34 36 39 40 42 44
celková menovitá hodnota predaných HZL 21 385 210 22 385 210 24 885 210 25 692 310 28 442 310 29 158 380
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z HÚ (v %) 63,38 63,62 68,27 67,83 72,27 71,54
HZL – hypotekárne záložné listy
Graf Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnychúverov v decembri 2004
Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnychúverov v mesiaci:
január 1/2004 február 2/2004 marec 3/2004 apríl 4/2004
máj 5/2004 jún 6/2004 júl 7/2004 august 8/2004
september 9/2004 október 10/2004 november 11/2004