en en

2007

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2007 – december
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.1.2007 28.2.2007 31.3.2007 30.4.2007 31.5.2007 30.6.2007
celková výška schválených hypotekárnych úverov 89 177 223 90 535 173 92 741 705 94 808 900 97 373 557 99 920 769
počet uzavretých zmlúv 93 113 94 203 95 892 97 587 99 511 101 511
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 77 078 356 77 725 661 78 829 335 79 981 738 81 430 415 83 399 586
počet uzavretých zmlúv 86 328 86 945 87 952 88 776 90 027 91 742
celková výška nesplatených istín z HÚ 69 004 574 69 431 085 70 209 585 70 984 526 71 997 553 73 720 043
celková menovitá hodnota vydaných HZL 66 056 014 66 000 860 67 174 320 67 438 900 68 480 260 70 117 780
počet emisií HZL 82 82 83 84 85 88
celková menovitá hodnota predaných HZL 64 976 494 64 921 340 66 094 800 66 359 380 67 700 740 69 838 260
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z HÚ (v %) 94,16 93,50 94,14 93,48 94,03 94,73
Hypotekárne úvery (v tis. Sk) 31.7.2007 31.8.2007 30.9.2007 31.10.2007 30.11.2007 31.12.2007
celková výška schválených hypotekárnych úverov 102 497 156 105 466 293 107 451 978 110 305 430 113 206 178 116 229 512
počet uzavretých zmlúv 103 382 105 545 106 768 108 380 110 006 111 788
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 84 993 094 86 500 520 88 272 067 90 475 837 92 719 814 94 406 272
počet uzavretých zmlúv 93 161 94 479 95 854 97 474 99 112 100 316
celková výška nesplatených istín z HÚ 74 950 716 76 139 267 77 599 385 79 901 739 81 972 509 83 380 148
celková menovitá hodnota vydaných HZL 70 509 420 71 905 870 73 612 170 75 488 420 77 355 110 80 924 790
počet emisií HZL 89 90 92 95 97 99
celková menovitá hodnota predaných HZL 69 729 900 71 126 350 72 832 650 74 958 900 76 575 590 80 255 270
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL k celkovej sumenesplatených istín z HÚ (v %) 93,03 93,42 93,86 93,81 93,42 96,25
HZL – hypotekárne záložné listy
Graf Graf Graf
Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnychúverov v mesiaci:
január 1/2007 február 2/2007 marec 3/2007 apríl 4/2007
máj 5/2007 jún 6/2007 júl 7/2007 august 8/2007
september 9/2007 október 10/2007 november 11/2007