en en

2008

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2008 –december

Hypotekárne úvery 1 (v tis. Sk) 31.1.2008 29.2.2008 31.3.2008 30.4.2008 31.5.2008 30.6.2008
celková výška schválených hypotekárnych úverov 119 082 831 122 285 377 125 699 604 129 898 215 133 698 281 136 674 724
počet uzavretých zmlúv 113 558 115 435 117 512 120 194 122 444 124 333
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 96 961 932 99 677 335 102 183 891 105 861 286 108 502 925 111 518 419
počet uzavretých zmlúv 102 317 104 290 105 843 108 170 109 897 111 898
celková výška nesplatených istín z HÚ 85 614 197 88 009 259 90 197 938 93 519 675 95 944 206 98 643 077
celková menovitá hodnota vydaných HZL 83 175 800 85 526 630 87 143 250 89 529 490 91 320 155 94 664 600
počet emisií HZL 100 104 105 108 113 116
celková menovitá hodnota predaných HZL 80 706 280 83 067 110 84 343 730 86 989 970 88 280 635 91 247 080
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL
k celkovej sume nesplatených istín z HÚ (v %)
94,27 94,38 93,51 93,02 92,01 92,50

 

Hypotekárne úvery 1 (v tis. Sk) 31.7.2008 31.8.2008 30.9.2008 31.10.2008 30.11.2008 31.12.2008
celková výška schválených hypotekárnych úverov 138 959 002 140 367 887 142 663 920 144 572 187 145 267 781 145 829 873
počet uzavretých zmlúv 125 881 126 877 128 571 129 895 130 415 130 712
celková výška čerpaných hypotekárnych úverov 114 628 585 117 468 261 119 916 695 122 288 034 123 787 040 124 884 379
počet uzavretých zmlúv 113 936 115 704 117 347 118 889 119 827 120 522
celková výška nesplatených istín z HÚ 101 524 376 103 956 280 106 065 818 108 119 861 109 292 362 110 028 410
celková menovitá hodnota vydaných HZL 97 706 350 99 152 035 101 600 903 102 425 963 103 574 043 102 640 347
počet emisií HZL 119 119 124 130 132 131
celková menovitá hodnota predaných HZL 94 811 830 96 839 735 99 100 603 99 244 963 101 044 043 100 004 847
podiel celkovej menovitej hodnoty predaných HZL
k celkovej sume nesplatených istín z HÚ (v %)
93,39 93,15 93,43 91,79 92,45 90,89

HZL – hypotekárne záložné listy.
1 Zdroj: NBS, Mesačné informácie od hypotekárnych správcov o vykonávaných hypotekárnych obchodoch.

Graf

Graf

Graf 12/2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov v mesiaci:
 
január
1/2008
  február
2/2008
  marec
3/2008
  apríl
4/2008
 
máj
5/2008
  jún
6/2008
  júl
7/2008
  august
8/2008
 
september
9/2008
  október
10/2008
  november
11/2008
   

Vývoj úverov na bývanie za bankový sektor SR v roku 2008 – december

Úvery na bývanie (v tis. Sk) 31.1.2008 29.2.2008 31.3.2008 30.4.2008 31.5.2008 30.6.2008
úvery na nehnuteľnosti 1 202 031 598 205 439 292 209 249 590 214 398 922 219 109 971 224 504 968
hypotekárne úvery 2 90 849 020 92 928 607 95 170 778 98 114 706 100 861 096 103 392 668
iné úvery na nehnuteľnosti 58 834 890 60 052 423 61 525 606 63 345 790 65 084 151 67 703 735
úvery stavebného sporenia 3 52 347 688 52 458 262 52 553 206 52 938 427 53 164 724 53 408 565
bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou 22 127 410 22 784 008 23 485 823 24 516 545 25 551 139 26 568 171

 

Úvery na bývanie (v tis. Sk) 31.7.2008 31.8.2008 30.9.2008 31.10.2008 30.11.2008 31.12.2008
úvery na nehnuteľnosti 1 229 719 476 234 091 340 238 524 076 243 401 362 246 526 693 250 156 233
hypotekárne úvery 2 105 417 607 106 846 943 108 107 721 109 483 821 110 237 868 110 794 018
iné úvery na nehnuteľnosti 70 486 049 73 173 987 76 009 875 79 208 241 81 526 487 83 796 585
úvery stavebného sporenia 3 53 815 820 54 070 410 54 406 480 54 709 300 54 762 338 55 565 630
bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou 27 654 066 28 458 871 29 069 622 29 769 813 30 153 954 30 541 325

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje sú v tisícoch Sk; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

Údaje v tabuľke sú členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich hypotekárne úvery, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (veľká časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov, úverov stavebného sporenia a iných úverov na bývanie tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti.
2 Objem hypotekárnych úverov v tomto členení je odlišný ako objem uvádzaný pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získaný od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke je uvedený objem hypotekárnych úverov poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke je objem celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v decembri 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5,26 % 5,00 % 9,11 % 0 % 15,50 %
Dexia banka 1,72 % 3,27 % 0,83 % 0 % 7,66 %
Istrobanka 2,01 % 4,10 % 0,57 % 0 % 3,23 %
OTP 3,23 % 7,29 % 0 % 0 % 0 %
Slovenská sporiteľňa 21,65 % 8,52 % 53,36 % 0 % 16,69 %
Tatra banka 15,51 % 30,73 % 5,67 % 0 % 33,02 %
UniCredit Bank 3,05 % 3,12 % 4,98 % 0 % 2,18 %
Volksbank 1,77 % 3,49 % 0,67 % 0 % 1,66 %
Všeobecná úverová banka 22,37 % 34,46 % 21,24 % 0 % 18,75 %
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,01 % 0,0 % 0,0 % 4,57 % 0,0 %
Prvá stavebná sporiteľňa 19,00 % 0,0 % 0,0 % 85,55 % 0,0 %
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,20 % 0,0 % 0,0 % 9,88 % 0,0 %
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,62 % 0,0 % 1,86 % 0 % 1,31 %
Citibank 0,05 % 0,0 % 0,15 % 0 % 0 %
HSBC 0,014 % 0,0 % 0,00 % 0 % 0 %
ING Bank 0,001 % 0,0 % 0,002 % 0 % 0 %
Komerční banka 0,0003 % 0,0 % 0,001 % 0 % 0 %
Banco Mais 0,002 % 0,0 % 0,01 % 0 % 0 %
Poštová banka 0,49 % 0,0 % 1,47 % 0 % 0 %
Privatbanka 0,03 % 0,0 % 0,08 % 0 % 0,00 %

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier; Mesačný výkaz o stave úverov v Euro a o výške priemerných úrokových mier; údaje zahŕňajú iba úvery poskytnuté sektoru obyvateľstva (S.143, S144, S145); v tabuľke nie sú úvery s úrokovou mierou 0%; v tabuľke sú uvedené iba banky, ktoré poskytujú daný typ úveru; údaje zahŕňajú úvery poskytnuté v slovenskej korune a Euro.

V tabuľke sú údaje členené na účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (úvery na nehnuteľnosti a v rámci nich HÚ, iné úvery na nehnuteľnosti a úvery stavebného sporenia) a bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (predpokladéme, že väčšia časť z týchto úverov je poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti).

1 Súčet hypotekárnych úverov (stĺpec 3), úverov stavebného sporenia (stĺpec 5) a iných úverov na bývanie (stĺpec 4) tvorí celkové úvery na nehnuteľnosti (stĺpec 2).
2 Podiely bánk na hypotekárnych úveroch v tomto členení sú odlišné ako podiely uvádzané pri nesplatených istínách z hypotekárnych úverov získané od hypotekárnych správcoch (uvedené vyššie). Dôvodom je, že v tejto tabuľke sú uvedené podiely bánk na hypotekárnych úveroch poskytnutých obyvateľstvu, kým v hore uvedenej tabuľke sú podiely bánk na celkových hypotekárnych úveroch. Rozdiel vzniká aj tým, že v hlásení od hypotekárneho správcu sú uvedené len tie hypotekárne úvery, u ktorých už došlo k zápisu záložného práva katastrálnym úradom. Zatiaľ čo v tejto tabuľke je celkový objem nesplatených istín hypotekárnych úverov bez ohľadu na to či už došlo k zápisu práva na katastrálnom úrade.
3 Údaje zahŕňajú stavebné úvery a medziúvery.
4 Zákon o bankách § 2 ods. 2 písm. n)

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v mesiaci:
 
január
1/2008
  február
2/2008
  marec
3/2008
  apríl
4/2008
 
máj
5/2008
  jún
6/2008
  júl
7/2008
  august
8/2008
 
september
9/2008
  október
10/2008
  november
11/2008