en en

Emitenti cenných papierov

Finančné správy

(§ 34 a § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov)

Polročná správa

513.5 kB

Ročná správa

539 kB

Voľba domovského členského štátu

(§ 45 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov)

Formulár na oznamovanie domovského členského štátu

55.51 kB

Oznamovanie podielov na hlasovacích právach

na e-mailovú adresu Národnej banky Slovenska: oznamovanie.podielov@nbs.sk

Formulár na oznamovanie podielov na hlasovacích právach

34.27 kB

Od 1. januára 2016 zaniká povinnosť emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z. zverejniť a vydať predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu resp. štvrťročnú správu.

S účinnosťou od 1. januára 2016 je emitent povinný podľa § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (§ 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.) najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.