en en

Legislatíva dohľadu

Národná legislatíva

NBS spolupracuje s Ministerstvom financií SR a  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančného trhu, vydáva všeobecne záväzné predpisy na vykonanie zákonov  v oblasti finančného trhu, vypracúva a zverejňuje metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania vysvetľujúce uplatňovanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty a ich činnosti.

Podstránka Národná legislatíva poskytuje prehľad zákonov, vyhlášok, opatrení, rozhodnutí, metodických usmernení, odporúčaní a  stanovísk týkajúcich sa jednotlivých oblastí finančného trhu. Pre prehľadnosť sú triedené kombinovane podľa oblasti finančného trhu a podľa typu dokumentu. Pri každom dokumente si pozrite taktiež detail dokumentu, v ktorom nájdete nielen užitočné informácie, ale aj úplné znenie textu dokumentu, ak existuje.

Právo Európskej únie

NBS pri dohľade nad subjektmi finančného trhu dohliada aj na dodržiavanie ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak to ustanovujú tieto právne záväzné akty.

Podstránka Právo Európskej únie poskytuje súbor preložených právnych predpisov a s nimi súvisiacich dokumentov, ktorých autormi sú inštitúcie a orgány Európskej únie. Jej obsah je rozdelený podľa jednotlivých oblastí finančného trhu a  podľa typu dokumentu. Okrem nariadení, smerníc, rozhodnutí, sa tu nachádzajú aj  s  nimi súvisiace dokumenty – usmernenia, odporúčania, stanoviská, a tiež otázky a odpovede (Q&A) vydané najmä v nadväznosti na usmernenia európskych orgánov dohľadu. Pri každom dokumente si pozrite taktiež detail dokumentu, v ktorom nájdete nielen užitočné informácie, ale aj text dokumentu v anglickom jazyku, resp. informáciu o konsolidovanom znení dokumentu. 

Dohody o spolupráci

NBS spolupracuje pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi  s  ďalšími domácimi i zahraničnými osobami, orgánmi a  inštitúciami, a  to najmä čo sa týka sprístupnenia a  poskytovania požadovaných informácií.

Podstránka Dohody o spolupráci obsahuje dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi alebo osobami v rámci Slovenskej republiky, ako aj dohody a zmluvy týkajúce sa spolupráce pri dohľade nad subjektmi finančného trhu, ktoré boli uzatvorené na európskej alebo medzinárodnej úrovni.

Sprievodca právnymi predpismi

Podstránka Sprievodca právnymi predpismi bližšie špecifikuje rôzne typy dokumentov, najmä čo sa týka ich záväznosti z pohľadu európskeho práva.

Materiály na pripomienkové konanie

Návrhy všeobecne záväzných predpisov na vykonanie zákonov v oblasti finančného trhu, ktoré vydáva NBS je možné v rámci legislatívneho procesu pripomienkovať, a  to prostredníctvom Portálu právnych predpisov. Pripomienkového konania sa môže zúčastniť každý, aj verejnosť, cez individuálne alebo hromadné pripomienky.

Podstránka Materiály na pripomienkové konanie informuje o  aktuálne prebiehajúcom medzirezortnom pripomienkovom konaní k  pripravovaným právnym predpisom v oblasti finančného trhu patriacich do kompetencie NBS.

Materiály na konzultáciu

Inštitúcie Európskej únie a európske orgány dohľadu zverejňujú na svojich webových sídlach dokumenty za účelom konzultácie problematiky, ktorá je v nich obsiahnutá, s príslušnými orgánmi dohľadu, ako aj s odbornou i  širokou verejnosťou v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Každý dokument zverejnený na konzultáciu obsahuje v úvode informáciu akým spôsobom a do akého termínu je možné predložiť príspevky.

Na podstránke Materiály na konzultáciu nájdete prehľad vybraných konzultačných materiálov, ktoré NBS na základe obsiahnutej problematiky považuje za dôležité pre účastníkov finančného trhu.  Ide najmä o konzultačné materiály európskych orgánov dohľadu EBA, EIOPA a ESMA.

Usmernenia európskych orgánov dohľadu prijaté NBS

Európske orgány dohľadu vydávajú usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom  alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) a zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Európskej únie. Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Na tejto stránke nájdete prehľad usmernení európskych orgánov dohľadu, ktoré NBS potvrdila, že bude dodržiavať.


Dátum poslednej aktualizácie 18. sep 2023