en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1604 z 12. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 25. 9. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty.&nbsp