en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2303 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú vymedzenia pojmov a koordinuje doplnkový dohľad nad koncentráciou rizík a vnútroskupinovými transakciami
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 11. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.&nbspUplatňuje sa od 31. decembra 2015.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).