en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) A. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 1. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).