en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2022 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií pre registráciu spoločností z tretích krajín a formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 11. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto sa uplatňuje od dátumu uvedeného v článku 55 druhom odseku nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).