en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 24. 3. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 13. októbra 2016.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).