en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/451 zo 16. decembra 2015, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a kritériá investičnej stratégie a pravidlá správy jednotného fondu na riešenie krízových situácií
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 3. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2016.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).