en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/822 z 21. apríla 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 153/2013, pokiaľ ide o časové horizonty pre obdobie likvidácie, ktoré sa majú zohľadňovať pre rôzne triedy finančných nástrojov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 5. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. 

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).