en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/909 z 1. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obsahu oznámení, ktoré sa majú predložiť príslušným orgánom, a pokiaľ ide o zostavovanie, uverejňovanie a vedenie zoznamu oznámení
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 6. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. júla 2016.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).