en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/98 zo 16. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 1. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).