en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1946 z 11. júla 2017, ktorým sa dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úplného zoznamu informácií, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do oznámenia o navrhovanom nadobudnutí kvalifikovanej účasti v investičnej spoločnosti
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 10. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).