en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2294 z 28. augusta 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o špecifikáciu vymedzenia systematických internalizátorov na účely smernice 2014/65/EÚ
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).