en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/566 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné podiel nevykonaných pokynov na transakciách s cieľom predchádzať narúšajúcim obchodným podmienkam
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ uvedený ako prvý.
Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie: Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).