en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/570 z 26. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určenie významného trhu z hľadiska likvidity v súvislosti s oznámeniami o dočasnom zastavení obchodovania
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu, ktorý je uvedený ako prvý v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).