en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 3. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ uvedený ako prvý. Článok 14 ods. 2 a článok 20 písm. b) sa však uplatňujú od prvého dňa deviateho mesiaca nasledujúceho po dátume uplatňovania smernice 2014/65/EÚ.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).