en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1221 z 1. júna 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulačných kapitálových požiadaviek na sekuritizácie a jednoduché, transparentné a štandardizované sekuritizácie v držbe poisťovní a zaisťovní
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 9. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).