en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 9. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24 mesiacov po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Najnovšie konsolidované znenie nariadenia

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).