en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 11. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).