en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1641 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 11. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).