en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 11. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 25. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).