en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/63 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/571, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 1. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. januára 2018. Článok 15a ods. 4 sa však uplatňuje od 1. januára 2019 a článok 14 ods. 2, článok 15 ods. 1, 2 a 3 a 20 písm. b) sa uplatňujú od 3. septembra 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).