en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/67 z 3. októbra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o stanovenie podmienok posúdenia vplyvu vyplývajúceho z ukončenia alebo zmeny existujúcich referenčných hodnôt
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 1. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).