en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/990 z 10. apríla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o jednoduché, transparentné a štandardizované (STS) sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), požiadavky na aktíva prijaté v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách a metódy hodnotenia kreditnej kvality
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 7. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 21. júla 2018 s výnimkou článku 1, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Konsolidované znenie

Charakter dokumentu