en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/396  z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od dátumu nasledujúceho po dátume, ku ktorému sa zmluv prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Toto nariadenie sa však neuplatňuje v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii k uvedenému dátumu nadobudla účinnosť; b) bolo prijaté rozhodnutie predĺžiť dvojročnú lehotu uvedenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).