en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/442  z 12. decembra 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/587 s cieľom stanoviť požiadavku, aby ceny zohľadňovali prevládajúce trhové podmienky, a aktualizovať a opraviť určité ustanovenia
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).