en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/460 z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Účinnosť/Platnosť/Aktuálnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (EÚ) č. 648/2012 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu:  Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).