en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/667 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 29. 4. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Charakter dokumentu:  Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).