en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1255 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré majú zohľadňovať správcovia alternatívnych investičných fondov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. augusta 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu