en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1256 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do správy a riadenia poisťovní a zaisťovní
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 2. augusta 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu