en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1257 z 21. apríla 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2017/2358 a (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti, rizík ohrozujúcich udržateľnosť a preferencií z hľadiska udržateľnosti do požiadaviek na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúcich sa dohľadu nad produktmi a ich správy a do pravidiel výkonu činnosti a investičného poradenstva v oblasti investičných produktov založených na poistení
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 2. augusta 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu