en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1383 z 15. júna 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/990, pokiaľ ide o požiadavky na aktíva prijaté fondmi peňažného trhu v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 8. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu