en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1456 z 2. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 stanovením podmienok, za ktorých sa obchodné podmienky zúčtovacích služieb pre mimoburzové deriváty považujú za spravodlivé, primerané, nediskriminačné a transparentné
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 9. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 9. marca 2022.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).