en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1833 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ spresnením kritérií na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti na úrovni skupiny
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 10. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/592 sa týmto zrušuje. Odkazy na delegované nariadenie (EÚ) 2017/592 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).