en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/527 z 15. decembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o prahové hodnoty pre týždenné podávanie správ o pozíciách
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).