en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/529 z 18. decembra 2020, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/583, pokiaľ ide o úpravu prahových hodnôt likvidity a obchodných percentilov používaných na určenie objemu špecifického pre nástroj, ktorý je uplatniteľný na určité nekapitálové nástroje
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).