en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/962 zo 6. mája 2021, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie podľa článku 89 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).