en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1455 z 11. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadavky na vlastné zdroje pre investičné spoločnosti založenej na fixných režijných nákladoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

EUR-Lex