en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1856 z 10. júna 2022, ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 151/2013 bližším stanovením postupu získania prístupu k údajom o derivátoch, ako aj technických a prevádzkových opatrení na prístup k týmto údajom
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 1 ods. 4 písm. c) a d) sa uplatňujú od 29. apríla 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu