en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1857 z 10. júna 2022, ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 29. apríla 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu