en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2310 z 18. októbra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o hodnotu zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 28. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu

EUR-Lex