en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2402 zo 16. augusta 2022, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu