en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/27 z 27. septembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o úpravu príslušnej prahovej hodnoty na oznamovanie významných čistých krátkych pozícií v akciách
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 11. 1. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu